5/05/2553

ชมรมคุ้มครอง ผู้บริโภค เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชมรม : คุ้มครองผู้บริโภค เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร

เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ผู้ทีมีจิตอาสา ในการทำหน้าที่สานต่อจาก คุณจิตเจริญ วิเศษแพทยา (ประธานชมรมคนเดิม) นั่นคือตัวข้าพเจ้าเอง งง.. ? แต่ก็อดภูมิใจที่เพื่อนๆ สมาชิก รวมทั้ง ภก.พงศ์ประพันธื สุสันธิตพงษ์ ผอ.กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง ได้โหวต คะแนนเสียง ห่างกันเพียงนิดเดียว

ขอบคุณเพื่อนๆ สมาชิก และพี่โหน่ง คุณจิตเจริญ ที่ให้โอกาสผม และทีมงานได้สานต่อฝัน ที่พี่ตั้งใจไว้ ในการก่อตั้งชมรม เครื่องสำอาง ฯ นี้ชึ้นมา ผมและทีมงานทุกๆ คน จะทำหน้าที่ให้อย่างดีที่สุด


ที่มาของโครงการ

ปัจจุบันพบเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอม ไม่มีมาตรฐาน เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงมีจำหน่ายในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นภัยต่อผู้บริโภค และส่งผลเสียถึงมาตรฐานเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยโดยรวม เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยกระดับมาตรฐานของเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทย และเป็นอีกช่องทางให้ประชาชนผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภคเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อใช้เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2. เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการผลิต จำหน่าย โฆษณา เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
3. เพื่อส่งเสริมมาตรฐานของเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยให้มีมาตรฐานเป็นสากล
4. เพื่อช่วยสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการกำกับควบคุมมาตรฐานของเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
5. เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนผู้มีจิตอาสาเข้าช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังรายได้หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ประเภทของชมรม

ชมรมทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์โดยมิหวังผลกำไร ไม่มีการหารายได้เข้าชมรม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้รับจากการบริจาค

หมายเหตุ :

การคัดเลือกผู้ดำเนินงานตำแหน่งต่างๆจะจัดให้มีการประชุมสมาชิกชมรมเพื่อเสนอตัวผู้ดำเนินงานและสมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต่อไป

สมาชิกชมรม

สมาชิกชมรมได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้บริโภคเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้จำหน่าย ผู้เผยแพร่โฆษณา ผู้ผลิตเครื่องสำอาง ผู้จำหน่ายวัตถุดิบเครื่องสำอาง

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

1.กรอกใบสมัครสมาชิกชมรม พร้อมแนบหลักฐานประจำตัว
2.ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก

ข้อห้ามของสมาชิก

1.มิให้ใช้ชมรมและกิจกรรมของชมรมเพื่อกีดกันหรือเอาเปรียบทางการค้า
2.มิให้อ้างอิงชมรมและกิจกรรมของชมรมเพื่อส่งเสริมการขายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3.มิให้หารายได้เรียกรับผลประโยชน์จากการเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

CosmeticProtection.org

DrCosmetics blog